CBNT提现额度调整公告

2019-07-04

经CBNT社群用户积极讨论反馈和社区投票决定,基于CBNT去中心化长远发展考虑,CBNT通证提现规则将执行如下优化,于7月5日正式实施。
 
更新如下:
 
原提现规则为:单笔提现限额为20000个CBNT,单日限额为100000个CBNT。
 
更新提现规则为:单笔提现限额为1000000个CBNT,单日限额为10000000个CBNT。
 

                                                          

CBNT社区

2019年7月4日